Gastouder Danielle Bouquet
Professionele Opvang

Pedagogisch beleid

Er is een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achter sta.

Dit pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij Gastouderbureau Gooi en Eemland ( Eigen&Wijzer ) in het Gooi. En een persoonlijk pedagogosch beleidsplan wat van toepassing is op de kinderen van elk gezin is aanwezig.
Ook moet ik voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus. Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd, ook bij de vraagouders thuis of de gastouder wel het pedagogisch beleidsplan kent en toepast. 


PRIVACYVERKLARING GASTOUDER DANIELLE BOUQUET
1. Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke
Gastouder Danielle Bouquet, gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactpersoon: D.M.J. Bouquet - Duijn
E-mail: dbouquet@daniellebouquet.nl
Telefoonnummer:06-363978904
Website: www.daniellebouquet.nl
2. Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking
2.1. Algemene persoonsgegevens
Gastouder Danielle Bouquet verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres; en
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
2.2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gastouder Danielle Bouquet verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
2.3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Gastouder Danielle Bouquet verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomsten, in beperkte mate voor gerechtvaardigde zakelijke belangen en het nakomen van wettelijke verplichtingen:
Het afhandelen van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om diensten aan u te leveren; en
Gastouder Danielle Bouquet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
3. Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouder Danielle Bouquet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gastouder Danielle Bouquet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
4. Cookies, geautomatiseerde verwerking en bewaartermijnen
4.1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gastouder Danielle Bouquet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
4.2. Bewaartermijnen
Gastouder Danielle Bouquet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
7 jaren voor zover fiscaal verplicht.
5. Klacht
Gastouder Danielle Bouquet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
6. Beveiliging persoonsgegevens
Gastouder Danielle Bouquet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gastouder Danielle Bouquet via 
dbouquet@daniellebouquet.nl